Podmínky použití online darovacího nástroje – platební brána PayU

Platba daru on-line prostřednictvím platební brány PayU – informace pro dárce (podmínky použití)


Tyto informace vydává Chuť pomáhat lidem, z.s., se sídlem Pavlovská 506/20, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 04254066 (dále jen „Chuť pomáhat“) jakožto obdarovaný prostřednictvím platební brány PayU.

Platební brána PayU

Systém PayU je tzv. on-line platební bránou, kdy dochází k převodu finančních prostředků za použité platební karty plátce nebo jiné platební metody, a to prostřednictvím sítě Internet (on-line) z účtu dárce na účet Chuti pomáhat. Chuť pomáhat využívá systém PayU jako jeden z prostředků pro účely generování finančních prostředků na svou veřejně prospěšnou neziskovou činnost.

Zabezpečení

Systém PayU je zabezpečeným šifrovaným systémem, při jehož využití se žádná třetí osoba v žádném případě nedostane k osobním údajům plátce (dárce) či k důvěrným informacím o jeho bankovním účtu, přihlašovacích údajích ani k informacím o jeho platebních kartách. Všechny tyto informace jsou přenášeny zabezpečenými datovými kanály. Více o systému PayU lze nalézt na www.czech.payu.com

Provozovatel

Provozovatelem platební brány PayU je společnost PayU S.A. daňové číslo 779-23-08-495, se sídlem Grunwaldzka 186, 60-166, Poznaň, Polsko, kancelář v ČR Na Strži 61a, 140 00 Praha 4, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani – Nowe Miast i Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399. Právní vztah dárce – obdarovaný však vzniká mezi dárcem využívajícím systém PayU a Chutí pomáhat.

Poskytnutí daru, uzavření smlouvy

Prostřednictvím platební brány PayU dárce uzavírá s Chutí pomáhat darovací smlouvu ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena po zadání identifikačních a platebních údajů (jméno a příjmení, částka daru, email plátce – dárce a identifikační údaje jeho platební karty) okamžikem potvrzení platby (kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ v systému PayU, tedy projevem vůle dárce darovat příslušný finanční obnos) – Chuť pomáhat tímto výslovně přijímá veškeré dary poskytnuté jí prostřednictvím systému PayU. Vzhledem k tomu, že v okamžiku odsouhlasení platby dárcem dochází k okamžitému převodu finančních prostředků, nevyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Analogická situace nastává i při výběru způsobu platby – převodem na účet Chuti pomáhat, kdy sice nedochází k okamžitému převodu finančních prostředků, ale zadáním svých údajů a výše daru dárce projevuje vůli darovat příslušný finanční obnos.

Dary mohou být poskytnuty některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského nástroje Chuti pomáhat, jedná se o:

 

    • platba převodem na účet Chuti pomáhat
    • platba platební kartou on-line pomocí PayU
    • zrychleným převodem na účet (bankovní tlačítka)

Poskytnutím daru dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a dar poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo dar poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím daru zároveň dárce deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Dárce si je vědom, že mu poskytnutím daru nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Chuť pomáhat lidem, z.s.

Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru si dárce může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“. Potvrzení vždy rádi vystavíme.

Finanční dar

Určení finančního daru je dáno účelem, na který je poskytován – na podporu činností Chuti pomáhat. Účel je uveden vždy na webové stránce, ze které dochází ke vstupu do systému PayU. Dárce neplatí za použití systému PayU žádné další poplatky – darovaná částka je konečnou sumou, která mu bude stržena z účtu.

Pravidelný finanční dar pomocí platební karty

Pokud dárce zvolí pravidelnou měsíční podporu pomocí platební karty, bude mu z ní automaticky jednou měsíčně strhávána zvolená fixní částka. Dárce si volí počet měsíců, po který chce obnos zasílat. Celková maximální darovaná částka je rovna násobku zvolené částky a počtu měsíců.

Dárce bude o založení opakované platby vyrozuměn emailem bezprostředně po založení platby.

Pokud chce dárce pravidelnou měsíční podporu ukončit, může tak učinit kdykoliv zasláním požadavku na adresu info@chutpomahat.cz

Osobní údaje

S Vašimi údaji zacházíme s respektem, důvěrně a bezpečně. V případě darování Vaše údaje používáme výhradně za účelem péče o dárce (děkování, informování o průběhu projektů Chuti pomáhat – newsletter, agenda potvrzení o daru pro daňové účely apod.) Více o naší politice ochrany Vašich údajů si můžete přečíst zde.