Zásady o ochraně osobních údajů

 

S osobními údaji nakládáme výlučně v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zák. 119/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění.

Správcem osobních údajů je Chuť pomáhat lidem, z.s., se sídlem Pavlovská 506/20, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 04254066 (dále jen „Chuť pomáhat“)

 • Osobním údajem je jakákoliv informace, která se týká určené nebo určitelné fyzické osoby.
 • Subjektem údajů je ten, o jehož osobní údaje se jedná.
 • Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace s osobními údaji, zejména jejich zobrazení, uložení, v papírové podobě, přepsání do databáze, opravy apod.

Dále uvedené zásady shrnují základní principy, kterými se Chuť pomáhat řídí při zpracování Vašich osobních údajů.

Základní zásady

Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel.

Z hlediska zákonnosti zpracování osobních údajů zákon rozlišuje osobní údaje, které lze zpracovávat bez souhlasu, a osobní údaje, které lze zpracovávat pouze se souhlasem Vás jako subjektu osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu pouze v případech, kdy se jedná o

 • plnění právní povinnosti, tj. některý zákon nám zpracování přímo ukládá (např. zákon o účetnictví),

V ostatních případech osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Jaké osobní údaje nejčastěji zpracováváme?

1. Cookies

Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webových stránek pro konkrétního uživatele. Chuť pomáhat sbírá pouze anonymizované údaje, tj. nesbíráme údaje o konkrétních návštěvnících našeho webu.

Webové stránky Chuti pomáhat mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Instagram, YouTube apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Chuti pomáhat, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics a Hotjar, které automaticky sbírají anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

2. Údaje o dárcích

Pokud jste dárcem Chuti pomáhat, zpracováváme osobní údaje, které nám v souvislosti s poskytnutím daru poskytnete, resp. ty, které potřebujeme z hlediska platných právních předpisů.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

O poskytnutí Vašich osobních údajů můžete být požádáni při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s Chutí pomáhat. Nejčastěji se jedná o tyto situace:

 • při zasílání darů na podporu činnosti Chuti pomáhat;
 • při vyjádření zájmu o informace o činnostech Chuti pomáhat (přihlášení k odběru elektronického newsletteru)

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Nejčastěji se jedná o zpracovávání následujících osobních údajů:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení;
 • kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, emailová adresa, telefon;
 • bankovní údaje: číslo účtu, kód banky, v případě darování online platební kartou, pak číslo kreditní nebo debetní karty;

Chuť pomáhat neshromažďuje osobní údaje zvláštní kategorie, (dříve též citlivé údaje), které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu či o sexuální orientaci.

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Jednoznačně ANO. Veškeré osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.

Osobní údaje zpracováváme primárně v našich informačních systémech, které zajišťují náležitou ochranu osobních údajů. Osoby pracující s osobními údaji jsou písemně zavázány povinností mlčenlivosti.

Vaše údaje neprodáváme, ani nepředáváme dalším stranám vyjma situace, kdy máme právní povinnost Vaše údaje předat jiné osobě (např. auditorovi či jinému kontrolnímu subjektu).

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví.).

Jaká jsou Vaše práva?

 • Právo na přístup
  Máte právo na kopii osobních informací, které o Vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
 • Právo na opravu
  Pokud se domníváte, že jsou informace, které o Vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo na přenositelnost údajů
  Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete nás například požádat, abychom Vám poskytli seznam darů, které jste nám poskytli; můžete nás požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
 • Právo na výmaz
  Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom Vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel; je však třeba zohlednit naše zákonné povinnosti.
 • Právo na omezení zpracování
  Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali Vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.
 • Právo vznést námitku
  Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Můžete například požádat, abychom Vám přestali zasílat pozvánky na naše akce nebo informace o naší činnosti.

Jak svá práva můžete uplatnit?

Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit buď osobně anebo písemně zasláním na adresu Chuti pomáhat lidem, z.s., se sídlem Pavlovská 506/20, Kohoutovice, 623 00 Brno, či emailem na: info@chutpomahat.cz. Na Váš požadavek budeme reagovat nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vašeho požadavku.

Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (více informací naleznete na stránkách úřadu.

Změny zásad pro ochranu osobních údajů

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 15. 11. 2023. Kontakt na zástupce správce pro ochranu osobních údajů: info@chutpomahat.cz